امان و مي

‎عيادة الطب النفسي و الأعصاب، الدكتورة مي عيسى Psychiatry Clinic, Dr Mai Isa‎, Tanta. Jul 05, 2021 · برخي از دولت‌هايي كه همواره از صميميت و همراهي با اردن سخن مي‌گفتند، به تدريج توطئه‌ها و اقدام‌هاي نه چندان دوستانه‌اي را در برابر امان در پيش گرفته‌اند

2023-02-01
    ي دبا
  1. 1